สถานะการรายงาน OIT

รายงานข้อมูลการตอบแบบ OIT
ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565