ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์ฯ

o5 ข้อมูลการติดต่อ

o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 Q&A

o9 Social Network