ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

o10 แผนดำเนินงานฯ

o11 รายงานการกำกับ ติดตามฯ

o12 รายงานผลการดำเนินงานฯ

o13 คู่มือหรือมาตรฐาน

o14 การให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติฯ

o16 รายงานผลความพึงพอใจฯ

o17 E-Service