ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ

o19 รายงานการกำกับ ติดตามฯ

o20 รายงานผลการใช้จ่ายฯ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

o22 ประกาศต่างฯ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

o24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ