ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารฯ

o26 การดำเนินงานฯ

o27 หลักเกณฑ์การบริหารฯ

o28 รายงานผลฯ