ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

o29 แนวปฏิบัติฯ เรื่องร้องเรียน

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

o31 ข้อมูลเชิงสถิติฯ

o32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

o33 การเปิดโอกาสฯมีส่วนร่วม