ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

o34 เจตจำนงฯ /ไม่รับของขวัญ

o35 การมีส่วนร่วม

o36 การประเมินความเสี่ยงฯ

o37 การดำเนินการฯความเสี่ยง

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

o39 แผนปฏิบัติการฯ

o40 รายงานการกำกับติดตามฯ

o41 รายงานการผลฯ